Updates from Август, 2017 Toggle Comment Threads | Кратенки за тастатура

 • Кирил Барбареев 21:38 on August 28, 2017 Permalink | Одговори  

  Прогласен за највлијателен психолог на 20 век. Креатор на т.н. програмирана настава. Професор кој на своите предавања доаѓал заедно со своите гулаби, сакајќи да им покаже на своите студенти дека гулабите можат да прават колуг напред, да ги разликуваат сликите на Моне и Пикасо. Човек кој дури добил награда од 25 000 долари од Американската армија за идејата дека може да ги подготви гулабите да носат ракета и да ја погодат метата.

  Беррес Федерик Скинер (1904-1990).

  Познат по т.н. „Кутиите (Кафезите) на Скинер“, или радикалниот бихејвиоризам, според кој го застапувал тврдењето на инструменталното учење и утврдувањето на основните принципи на однесувањето на човекот.

  Predictive-Programming-660x330Скинер тврдел дека однесувањето на човекот во целосност може да се објасни врз основа на околината и дека тука нема место за толкување на внатрешната состојба. Тој ги барал законите и правилата според кои околината делува на човекот. Организмот го набљудувал како „црна кутија“, „како неотворен организам“. За да се утврди законитоста на однесувањето нема потреба тој организам да се отвора.

  Целокупното однесување на човекот е научено. Тие научени облици на однесување се флексибилни и можат да се менуваат и обликуваат со класично условување и инструментално учење. Организмот е активен заради некоја потреба, наученото однесување се користи како инструмент за задоволување на таа потреба. Сметал дека тоа што се случува и важи за глувците и гулабите, важи и за луѓето.

  Наградата е повеќе ефикасна од казната.

  Овие истражувања доминирале во психологијата и значително влијаеле на учењето и наставата. Во светлината на доминантниот образец С – Р (стимуланс – реакција) и бројните истражувања направени главно на животни (глувци и гулаби) во лабораториски услови, учењето е дефинирано како доаѓање до одговорот, т.е. механички процес во кој точните, посакуваните одговори автоматски се зацрвстуваат, а неуспешните одговори автоматски слабеат, со повратната информација од средината. Ученикот е пасивно суштество чиј репортоар на однесување зависи од тоа дали средината поединечното однесување го наградува или казнува. Наставникот е тој кој активно ја дава повратната информација, оној кој ги наградува точните и казнува погрешните одговори на ученикот. А цел на наставата е да го зголеми (или засили) бројот на точните однесувања на репортоарот на ученикот.

  Клучните поими во овие експерименти се: контрола, селекција и манипулација. Денес тоа се случува во емисиите како што се: ФАРМА, ГОЛЕМИОТ БРАТ, НЕВОЗМОЖНИ МИСИИ…, Поентата е луѓето да се фатат и да бидат ставени во улога на глувци и со нив да управуваат нагоните. Тоа обично го прават хистерични, егзибиционистички и мазохистички структури на личности (луѓе кои се тепаат, навредуваат..), луѓе желни за ниска, евтина и брза слава, но и луѓе кои сакаат брзо да заработат. Сите овие емисии се еден патолошки облик на забава кои имаат за цел да ги изморат и истрошат луѓето од силата на вистинската критика. Според Чомски ваквите спектакли се всушност психолошка манипулација кои треба да ги умртват луѓето .

  Но, примерот е посилен од кој било систем на воспитание, образование, обука или тренинг.  Тие  се само системи за стекнување на знаење, способности и социјални практики. Само примерот има сила да предизвика внатрешна промена, преобразба, просветлување. Само примерот го може она што не го може ниту една технологија на однесување и ниту една програмирана настава – да ги отвори очите за цел живот, да создаде нова етичка личност.

   

  Advertisements
   
 • Кирил Барбареев 09:25 on August 20, 2017 Permalink | Одговори  

  МРТВ ТРЕБА ДА ОТВОРИ СПЕЦИЈАЛИЗИРАН КАНАЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

  Јужна Кореја е интересен пример. Колку и да изгледа некарактеристичен или непарадигматичен за Македонија, сепак тој во себе има елементи од кои ние би требало да научиме многу.

  Земјите кои имаат силно конфучијанско влијание, имаат изградено култ кон образованието, култ кон семејството и култ кон работата. Вредноста е во личното усовршување кое се смета за карактерна вредност и на поединецот и на неговото семејство. Тоа се култури кои ги воздигнуваат наставниците и сите просветни работници, и тоа е професија со силен општествен статус. Квалитетното образование е апсолутен предуслов за успех и општествен статус. Оттука, започнува системот на вредности и општествено-економското уредување.

  Korea Teacher

  Во Јужна Кореја постои ТВ канал ЕБС, кој целосно е посветен на образованието и емитува содржини како дополнителна настава. Тој ТВ канал е основан во 1980 г., од страна на државната ТВ КБС со цел да воспитува и образува, но и со уште една голема мисија – да им се овозможи на семејствата да заштедат средства за образованието на своите млади. Станува збор за т.н. дополнителна настава, која е организирана од наставници и кои на интересен начин држат предавања. Тоа се интересни,  популарни ликови, кои децата од Јужна Кореја сакаат да ги следат. Популарноста на овие наставници оди до таму како што ја имаат пејачите, глумците, спортистите.

  Феноменот е интересен и од една друга страна. Ова мотивирало многу наставници да основаат свои образовни веб-сајтови на кои ги организираат своите видео-предавања од предмети како што се корејски јазик, книжевност, математика, англиски јазик, но и стручни предмети од областа на природните и техничките науки и медицината. Денес некои наставници создале компании кои имаат годишен приход од 240 милиони долари.

   

   

   

   
 • Кирил Барбареев 12:46 on August 9, 2017 Permalink | Одговори  

  Во расправата на темата за улогата на мајчиниот и службениот јазик во образовниот систем, секогаш се заземаат две гледишта: законско и образовно (педагошко). Тоа влегува во правата за образование и културен идентитет.

  Моделот кој ќе се избере треба да зависи од традицијата на земјата, социјално-економскиот контекст, претходното искуство и транспарентните одлуки.

  Одборот за образование, наука и култура му доставил на Европскиот парламент неколку препораки за регионалните и малцинските јазици во образовните системи (Расправа од Парламентот на Европа, 10 април 2006г., (9 седница) (ДОК:10837). Извештај од Одборот за образование, наука и култура).

  Во делови од извештајот се споменуваат неколку препораки:

  1. Пожелно е, колку што може повеќе младите европјани да се поттикнуваат да го учат својот мајчин јазик кога тоа не е службениот јазик на нивната земја.
  2. ДОЛЖНОСТ НА СЕКОЈ МЛАД ЕВРОПЈАНИН Е ДА ГО НАУЧИ СЛУЖБЕНИОТ ЈАЗИК НА ЗЕМЈАТА ЧИЈ Е ГРАЃАНИН.
  3. Во општествата во Европа секојдневната употреба на службениот јазик е основен предуслов за интеграција на децата чиј главен јазик се разликува од службениот јазик на земјата.

  Дали во нашето општество образовните политики за правото на учење на мајчиниот и службениот јазик се сериозен фактор за дезинтеграција на младите луѓе?

  two roads, road sign ahead with arrows blue sky background

  two roads, road sign ahead with arrows blue sky background. Countryside landscape

  Еве зошто мислам дека со некои образовни политики се руши концептот на вистинската интеграција на граѓаните на Македонија.

  1. Концептот на наставните планови на деветгодишното основно образование за учење на македонскиот јазик (службен јазик во РМ) учениците од другите заедници започнуваат да го слушаат за прв пат во 4-то одделение со 2 часа неделно.

  наставен план 9 одд

  По истиот концепт е создаден и наставниот план за гимназиско образование, учење на само 2 часа неделно македонски јазик.

   наставен план средно

  Сега се поставува клучното прашање:

  1. Дали е тоа доволно за солидно изразување и пишување на службениот јазик?

  За да се одбере соодветна образовна политика, политичарите мораат да ги проценат добрите и лошите страни на различните  образовни модели.

  Јасно е дека треба да се тргне од правото секоја  етничка заедница да учи и  да го зборува сопствениот јазик, но, од друга страна, потполно е јасно дека  за државата многу попрагматично решение е доколку сите жители добро го знаат службениот јазик.

  Државата во која ќе има два службени јазика е компликација и тоа е  хендикепирана држава. Тоа е компликација за професионалноста на администрацијата, ги отежнува образовните и културните процеси, и ги дезинтегрира младите луѓе.

  Доброто познавање на македонскиот јазик е должност на секој граѓанин во оваа земја и не треба да се толкува како доминација и не ги исклучува другите етнички заедници во Македонија. И како што вели една од препораките на ЕУ – секојдневната употреба на службениот јазик е основен предуслов за интеграција на децата чиј мајчин јазик се разликува од службениот јазик на земјата.

  two roads, road sign ahead with arrows blue sky background

   

   

   

   

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Одговори
e
Уреди
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Откажи
%d bloggers like this: