КОНТРОЛА, СЕЛЕКЦИЈА И МАНИПУЛАЦИЈА ЗА УМРТВУВАЊЕ НА ЛУЃЕТО

Прогласен за највлијателен психолог на 20 век. Креатор на т.н. програмирана настава. Професор кој на своите предавања доаѓал заедно со своите гулаби, сакајќи да им покаже на своите студенти дека гулабите можат да прават колуг напред, да ги разликуваат сликите на Моне и Пикасо. Човек кој дури добил награда од 25 000 долари од Американската… Continue reading КОНТРОЛА, СЕЛЕКЦИЈА И МАНИПУЛАЦИЈА ЗА УМРТВУВАЊЕ НА ЛУЃЕТО

Advertisements

МРТВ ТРЕБА ДА ОТВОРИ СПЕЦИЈАЛИЗИРАН КАНАЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Јужна Кореја е интересен пример. Колку и да изгледа некарактеристичен или непарадигматичен за Македонија, сепак тој во себе има елементи од кои ние би требало да научиме многу. Земјите кои имаат силно конфучијанско влијание, имаат изградено култ кон образованието, култ кон семејството и култ кон работата. Вредноста е во личното усовршување кое се смета за… Continue reading МРТВ ТРЕБА ДА ОТВОРИ СПЕЦИЈАЛИЗИРАН КАНАЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

ЈАЗИКОТ КАКО КЛУЧЕН ФАКТОР ЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО НАШЕТО ОПШTЕСТВО

Во расправата на темата за улогата на мајчиниот и службениот јазик во образовниот систем, секогаш се заземаат две гледишта: законско и образовно (педагошко). Тоа влегува во правата за образование и културен идентитет. Моделот кој ќе се избере треба да зависи од традицијата на земјата, социјално-економскиот контекст, претходното искуство и транспарентните одлуки. Одборот за образование, наука… Continue reading ЈАЗИКОТ КАКО КЛУЧЕН ФАКТОР ЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО НАШЕТО ОПШTЕСТВО